Základní informace o projektu

Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení

CZ.1.07/1.1.26/02.0004

Zkrácený název: Roboti místo laboratoře

Zahájení projektu: 1. 8. 2013

Ukončení projektu: 31. 12. 2014

Doba trvání projektu: 17 měsíců

Rozpočet projektu: 1 220 585 Kč

Charakteristika: Grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Východiskem projektu je podpora motivace žáků a studentů Gymnázia Uničov ke studiu přírodovědných a technických předmětů.

Cílem projektu je inovace a rozšíření školního vzdělávacího programu o nepovinné předměty Robotické vnímání světa I a II propojené aktivitami vzájemného badatelského učení. Nově koncipovaná výuka bude klást důraz na rozvíjení schopnosti studentů přemýšlet o přírodních jevech a lidské činnosti z hlediska hledání souvislostí mezi nimi, schopnosti podrobného analyzování problému a jeho dekompozice na menší části, rozvíjení matematických a fyzikálních znalostí a dovedností. Pro důkladné fyzikální poznávání je při výuce vždy nevyhnutelné těsné propojení teoretického a experimentálního přístupu. Právě experimentální přístup je základem projektových aktivit. Všemi aktivitami projekt směřuje ke zvýšení motivace žáků a studentů k výuce přírodovědné a technické gramotnosti. Sekundárně tyto aktivity ovlivní i rozhodování student při výběru budoucí vzdělávací dráhy a povolání.

Klíčové aktivity:

1. Zavedení nepovinného předmětu Robotické vnímání světa I. pro žáky nižšího gymnázia

- 2 hodiny týdně po celou dobu projektu

2. Zavedení nepovinného předmětu Robotické vnímání světa I. pro žáky nižšího gymnázia

- 2 hodiny týdně po celou dobu projektu

3. Společné aktivity studentů obou nepovinných předmětů

Výstupy:

rozšíření ŠVP o nepovinné předměty – koncepce předmětů, tématické plány a výchovně vzdělávací strategie

 • zpracování podpůrných materiálů (výukových příprav) pro výuku nepovinných předmětů
 • výuka obou předmětů
 • soubor žákovských prací – popis robotických experimentů a jejich výsledků z pohledu žáků doplněných videonahrávkou
 • evaluace nepovinných předmětů
 • 4 společné workshopy žáků NG a VG nad řešením společných problémových úkolů, vzájemné prezentace videonahrávek
 • společné motivační exkurze do fyzikálních laboratoří a výzkumných center (Praha, Brno, Opava)
 • beseda se zástupci výzkumu
 • konference pro ZŠ s představením projektových aktivit
 • závěrečný evaluační workshop za účelem zhodnocení výuky a výstupů nepovinných předmětů

Nákupy:

 •  4 robotické sady
 • vybavení fyzikální laboratoře
 • 3D videokamera
 • softwarový DVD přehrávač
 • výkonný multimediální počítač včetně příslušenství
 • 7 ks PC pro žáky
 • SW pro zpracování videa
 • pronájem serverové infrastruktury

Projektový tým:

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. – manažer projektu

Bc. Julie Štenclová – finanční manažer

Ing. Richard Klimčák – věcný manažer

Mgr. Roman Riedl – odborný garant

Mgr. Milan Kux – připravovatel předmětů Robotické vnímání světa I a II

Vladěna Smejkalová – administrátor projektu

Bc. Julie Štenclová – účetní projektu

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. – externí odborný konzultant

Zástupci výzkumných pracovníků